วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

แผนกลยุทธ์ Strategic Plan จำเป็นกับแค่บริษัทใหญ่ๆ จริงหรือ


           การวางแผนกลยุทธ์เริ่มนิยมกันตั้งแต่ในปี ค.ศ. 1950 ในโลกตะวันตก และในปีถัดมา ค.ศ. 1960 บริษัทจำนวนมากได้นำมาสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจ และกลายเป็นสิ่งจำเป็น(1) เนื่องจากแผนกลยุทธ์สามารถสร้างแนวโน้ม และทำนายอนาคตได้ ที่กล่าวไปนั้น ไม่มากก็น้อยสามารถทำให้บริษัทที่จัดทำแผนกลยุทธ์สามารถลดอุปสรรค และเตรียมความพร้อมให้กับเหตุการณ์ ความท้าทายที่จะเกิดขึ้นได้
          “แผนกลยุทธ์เป็นเรื่องขององค์กรใหญ่ๆ บริษัทเล็กๆ ยังไม่จำเป็นหรอก”  อาจจะกล่าวได้ว่าผู้นั้นยังไม่เข้าใจความสำคัญของแผนกลยุทธ์อย่างถ่องแท้ เพราะตามที่ได้กล่าวไปในข้างต้น แผนกลยุทธ์สามารถทำนายสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น และเป็นแผนงานที่องค์กรต่างๆ ดำเนินกิจการเพื่อให้บรรลุผลตามแผนงานที่ระบุไว้ 

เพราะแผนกลยุทธ์จัดทำจากการวัดวิเคราะห์ SWOT ที่ต้องสอดคล้องกับ Goal, Vision, Mission และ Balance Scored Card ขององค์กรนั้นๆ แสดงให้เห็นว่าการดำเนินธุรกิจขององค์กรที่จัดทำแผนกลยุทธ์ทุกปีการดำเนินกิจการจะมั่นคง เมื่อเกิดปัญหาใดๆ ก็ได้เตรียมแผนเพื่อตั้งรับเหตุการณ์เหล่านั้นไว้เรียบร้อยแล้ว เนื่องจากแผนกลยุทธ์ที่วางไว้นั้น กำเนิดมาจากผลที่เกิดขึ้นในปีก่อนหน้า และการมองเห็นโอกาสในปีถัดไป นั้นจึงทำให้แผนกลยุทธ์สร้างความได้เปรียบให้แก่องค์กรได้นั้นเอง

          แต่ถึงกระนั้น หากองค์กรต่างๆมีระบบการบริหารงานครบถ้วนแต่ขาดการจัดการกับข้อมูลขนาดใหญ่ ก็อาจจะทำให้การวิเคราะห์เกิดข้อผิดพลาดได้  การวางระบบการจัดการข้อมูลเพื่อใช้ในการประมวล และวิเคราะห์กิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้น ความสำเร็จ – อุปสรรคในแต่ละกิจกรรมนั้นคืออะไร เราสามารถสร้างโอกาสได้จากสิ่งที่เคยเกิดขึ้นแล้วอย่างไร  อาจจะเป็นคำตอบที่ชัดเจนในการสร้างแผนกลยุทธ์ในปีหน้าของท่านก็ได้

อ้างอิง (1) http://www.snc.lib.su.ac.th/ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น