วันพุธที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

หมัดเด็ด 5 ข้อมัดใจคนทำงานหมัดเด็ด 5 ข้อมัดใจคนทำงาน
                                                      โดย คุณศฤณญา  แม้นเหมือน
             ไม่มีอะไรที่สร้างความขุ่นเคืองแก่คนที่กำลังประสบปัญหาได้มากไปกว่าการถูกปฏิเสธ โดยไม่มีเหตุผลที่เหมาะสม ควรต้องสื่อสารกับพวกเขาด้วยวิธีที่ก่อให้เกิดเป็นความไว้วางใจ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดี เพราะพนักงานคือจุดเชื่อมโยงระหว่างปรัชญาขององค์กร ที่มุ่งสนองความต้องการของลูกค้า และความภักดีของลูกค้าที่จะทำให้องค์กรมีกำไรมากขึ้น ซึ่งมักนำไปสู่ผลตอบแทนของพนักงานที่มากขึ้นด้วย การจูงใจให้พนักงานทำงานกับองค์กรได้อย่างยั่งยืน เป็นสิ่งที่องค์กรต้องหาหมัดเด็ดในการรักษาพนักงานให้ได้ ให้บุคลากรนั้นอยู่กับเรานานๆ 
1.      เริ่มตั้งแต่การจัดสัมภาษณ์บุคลากร เป็นรายบุคคล เปิดโอกาสรับฟังความคิดเห็น ความรู้สึก ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ
2.     องค์กรต้องชี้แจ้งข้อขัดข้องให้กับพนักงานให้ได้ ที่สำคัญต้องนำข้อมูลที่ได้นั้นมาวิเคราะห์ เพื่อพัฒนาปรับปรุง
3.     ควรมีการพิจารณาโยกย้ายพนักงานโดยความสมัครใจให้ทำงานในตำแหน่งที่เหมาะสม และท้าทายมากยิ่งขึ้น
4.     ควรประเมินให้พนักงานมองเห็นคุณค่าในตนเอง เพื่อทราบว่าตนเองนั้นสามารถทำงานทดแทนตำแหน่งงานใดได้บ้าง และต้องพัฒนาในเรื่องใดบ้าง เพื่อมีโอกาสเติบโตในองค์กร
5.     สุดท้ายควรมีการพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับคุณค่า และภาระงาน ทำให้บุคลากรนั้นรับรู้ว่าองค์กรมีความยุติธรรม
จากที่กล่าวมาข้างต้นหากองค์กรใดเล็งเห็น และให้ความสำคัญกับคุณค่าของบุคลากร และมีระบบงานด้านบุคลากรตามรายละเอียดดังกล่าวแล้ว  องค์กรนั้นๆ ก็มักจะมีแต่บุคลากรที่มีคุณค่า มีความรู้ความสามารถที่จะทำให้งานบรรลุผลสัมฤทธิ์ สร้างความเจริญก้าวหน้า รุ่งเรือง ได้ไม่ยาก ซึ่งถือเป็นการเพิ่มคุณค่าให้กับองค์กรได้อย่างมากมาย และยั่งยืน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น