วันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2558

เตรียมความพร้อมทางการศึกษาก่อนเข้าสู่สังคม AEC

เตรียมความพร้อมอย่างไร? เพื่อก้าวทันการเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 รากฐานของตึก คือ อิฐรากฐานของชีวิตคือการศึกษา จึงเป็นกระบวนการหนึ่งของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มั่นคง และยั่งยืนอย่างเท่าเทียมกัน ในปี 2558 ประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน บทความนี้น่าจะเป็นแนวทางว่าเราควรเตรียมตัวอย่างไร
สำหรับการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนนั้น ประเทศไทยในฐานะที่เป็นผู้นำในการก่อตั้งสมาคมอาเซียน มีศักยภาพในการเป็นแกนนำในการสร้างประชาคมอาเซียนให้เข้มแข็ง จึงมุ่งเน้นเตรียมความพร้อมประเด็นสำคัญดังนี้

1. เรียนรู้และพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ และภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อเพิ่มความสามารถในการติดต่อสื่อสารกับต่างชาติที่จะมีมากขึ้นในอนาคต
2. พัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญในงานสาขาเฉพาะด้านอย่างมีมาตรฐาน เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานที่สูงขึ้น
3. ศึกษาข้อมูลพื้นฐานทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม และวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียน รวมทั้งกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของอาเซียน เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ
การพัฒนามาตรฐานการศึกษาไทยให้ก้าวไปสู่ประชาคมอาเซียนนั้นคงไม่เพียงพอ แต่ยังต้องพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยให้มีศักยภาพพร้อมรับกับความเปลี่ยนแปลงของกระแสสังคมโลกได้อย่างมั่นใจ ที่สำคัญคือทุกภาคส่วนในสังคมต้องผสานความร่วมมือขับเคลื่อนการศึกษาไทยให้ก้าวไปสู่เวทีโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน หากเด็กไทยถูกปลงฝังให้มีทัศนคติทางบวก และมีความละเอียดอ่อนแม่นยำในการรับรู้วิถีจารีตในวัฒนธรรมที่แตกต่างแล้ว โดยกาสที่จะเติบโตเป็นพลเมืองอาเซียน และก้าวสู่ความสำเร็จในวันหน้าย่อยมีได้มาก

เขียนโดย; มนัสภร ประเสริฐ (ปอ)

อ้างอิงและเรียบเรียงข้อมูลจาก; http://www.thai-aec.com/
ภาพประกอบจาก ; http://www.tlcthai.com/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น