วันอาทิตย์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

การยื่นแบบและชำระภาษีทางอินเทอร์เน็ตเพื่อพัฒนาระบบการจัดเก็บภาษีให้มีประสิทธิภาพ ตั้งแต่ปี 2544 กรมสรรพากร ได้เพิ่มช่องทางการยื่นแบบและชำระภาษีผ่านทางอินเทอร์เน็ต เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้เสียภาษี ทำให้สะดวกและลดขั้นตอนการยื่นแบบ และการชำระภาษี รวมทั้งช่วยลดต้นทุนการดำเนินการทั้งด้านผู้เสียภาษีและกรมสรรพกร ปัจจุบันกรมสรรพากรพัฒนาและเปิดให้บริการยื่นแบบฯ ผ่านอินเทอร์เน็ตทั้งหมด 16 ประเภทแบบฯ ดังรูป


ประโยชน์ที่ผู้เสียภาษีจะได้รับจากการยื่นแบบและชำระภาษีทางอินเทอร์เน็ต
1) ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ในการสมัครใช้บริการ
2) ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปยื่นแบบ และชำระภาษี ณ สำนักงานสรรพากร
3) นิติบุคคลได้รับสิทธิพิเศษในการยื่นแบบฯ ตั้งแต่เวลา 6.00 – 22.00 น. ของทุกวันระหว่างช่วงกำหนดเวลาการยื่นแบบฯ ตามปกติ โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ และกรณีบุคคลธรรมดาสามารถยื่นแบบฯ ได้ตลอด 24 ชั่วโมงของทุกวัน ในช่วงเวลาการยื่นแบบฯ
4) ได้รับการคืนเงินภาษีเร็วขึ้น เนื่องจากลดขั้นตอนการบันทึกข้อมูล
5) มีโปรแกรมช่วยตรวจสอบข้อมูลขั้นต้นตามแบบแสดงรายการที่กรอก และแจ้งเตือนทันที เพื่อแก้ไขให้ถูกต้อง
6) กรณีมีภาษีที่ต้องชำระเพิ่มเติม สามารถเลือกช่องทางในการชำระเงินผ่านหน่วยชำระเงินที่เปิดให้บริการได้หลากหลาย ได้แก่ ธนาคารที่เข้าร่วมโครงการ บริษัทไปรษณีย์ไทย และ Counter Service
7) สามารถยื่นแบบและชำระภาษีแบบรวมรายการ ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกและลดค่าธรรมเนียมในการชำระเงินผ่านหน่วยชำระเงินต่างๆ ได้
8) รองรับการนำข้อมูลจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ผู้เสียภาษีใช้ในการจัดทำบัญชี มาจัดทำเป็นใบแนบประกอบการยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ตได้โดยไม่ต้องบันทึกข้อมูลใหม่ (โปรแกรมโอนย้ายข้อมูลใบแนบ)
9) สามารถแก้ไขเพิ่ม-ลด ประเภทแบบ รายละเอียดสมาชิก ขอรหัสผ่านใหม่ เปลี่ยนรหัสผ่าน คัดแบบที่ยื่นผ่านอินเทอร์เน็ต และตรวจสอบผลการยื่นแบบ ทางอินเทอร์เน็ตได้

โดยผู้เสียภาษีสามารถศึกษาวิธีการสมัครเข้าใช้บริการและรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของกรมสรรพากร www.rd.go.th

_______________________________________
เขียนและเรียบเรียงโดย; เอกพล ซ้ายเกลี้ยง (เอก)
อ้างอิงข้อมูลจาก; www.rd.go.th

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น