วันจันทร์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ท่องเที่ยวทั่วไทย สบายใจได้ลดหย่อนภาษี


หลายๆ ท่านคงได้ยินเรื่อง การลดหย่อนภาษีการท่องเที่ยว แล้ว อาจยังมีข้อสงสัยกันว่ามีรายละเอียดอย่างไรและมีเงื่อนไขอะไรบ้างที่สามารถ นำมาหักลดหย่อนภาษีได้
สืบ เนื่องจากเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2557 ร.อ.นพ.ยงยุทธ มัยลาภ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่าง พ.ร.ฎ. ซึ่งเป็นมาตรการทางภาษีเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวและจัดอบรมสัมมนาภายใน ประเทศ และช่วยฟื้นฟูการท่องเที่ยว 

โดยนักท่องเที่ยวที่เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล สามารถนำรายจ่ายมาหักลดหย่อนภาษีได้ในปีภาษี 2557 และปี 2558 มีรายละเอียด ดังนี้

1. บุคคล ธรรมดาที่เป็นนักท่องเที่ยว ต้องซื้อทัวร์จากบริษัททัวร์ในประเทศ จ่ายเป็นค่าบริการให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ หรือจ่ายค่าห้องพักในโรงแรมที่เสียภาษีถูกต้อง สำหรับการท่องเที่ยวภายในประเทศตามจำนวนที่จ่ายจริง สามารถนำรายจ่ายดังกล่าวมาหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี ได้ไม่เกิน 15,000 บาทต่อคน 

2. บริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล  สามารถนำรายจ่ายที่เป็นค่าห้องสัมมนา ค่าห้องพัก ค่าขนส่ง หรือรายจ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการอบรมสัมมนาภายในประเทศ ให้แก่ลูกจ้าง หรือรายจ่ายที่จ่ายให้กับผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวเพื่อการอบรมสัมมนา มาหักลดหย่อนภาษีได้ 100%

จากข้อสรุปนี้ หลายๆ ท่านคงเริ่มวางแผนการท่องเที่ยวกันแล้ว หวังว่าการท่องเที่ยวในปี 2557 ถึง 
ปี 2558 นี้ คงได้เที่ยวกันอย่างสบายใจและสบายกระเป๋ากันทุกท่านนะคะ

ผู้เขียน; จันดี ทองพันชั่ง (ต้อม)
DPineSuite by Doublepine

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น