วันอังคารที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2558

3 องค์ประกอบทำงานคู่ Software


 โปรแกรมสำเร็จรูปด้านการบริหารจัดการระบบงาน นับเป็นเครื่องมือสำคัญในการดำเนินงานขององค์กรยุคปัจจุบันที่มีความสลับซับซ้อนทั้งในส่วนกระบวนการจัดการ การผลิต การขาย การขนส่งกระจายสินค้า การบริหารข้อมูล และการวางระบบและควบคุมด้านบัญชี-การเงิน โดยอาศัยความรู้ความเข้าใจใน 3 องค์ประกอบสำคัญ ได้แก่


·       ความรู้ความเข้าใจในระบบงานภายใน ที่โดยทั่วไปจำเป็นต้องลงลึกถึงระดับของการออกแบบระบบงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
·       ความรู้ความเข้าใจในส่วนของโปรแกรมสำเร็จรูปประเภทต่างๆ คุณภาพของโปรแกรม กรอบในเรื่องของงบประมาณ ประสบการณ์ และความน่าเชื่อถือของผู้จำหน่าย ตลอดจนการให้บริการทั้งก่อนและหลังการขาย
·       การอัพเดทความรู้ความเข้าใจ ผลกระทบหรือปัจจัยภายนอกที่จะมีผลต่อองค์กร และต่อการใช้งานโปรแกรมในด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้นหรือกำลังจะเกิดขึ้น ทั้งในแง่ของกระบวนการผลิตที่อาจเปลี่ยนแปลงไปตามเทคโนโลยีที่พัฒนาไปข้างหน้า นโยบายการบริหารสต็อก นโยบายการเงิน แนวทางการตลาดและการขาย การออกผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ รวมถึงประเด็นที่กำลังเป็นที่สนใจอย่างยิ่งในปัจจุบัน อย่างผลกระทบ มาตรฐานบัญชีและมาตรฐานรายงานทางการเงินใหม่ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ที่มีผลกระทบต่อองค์กรต่างๆ อย่างกว้างขวาง

          การใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปในปัจจุบันได้มีการนำมาใช้งานในกิจการต่างๆ กันอย่างกว้างขวางแล้ว แต่ก็ยังคงมีแนวโน้มที่จะเติบโตและขยายตัวไปสู่ภาคธุรกิจและองค์กรขนาดต่างๆ เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในส่วนการพิจารณาเลือกใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับองค์กรต่างๆ หรือแม้แต่การปรับปรุงพัฒนาในสิ่งที่มีอยู่ มีปัจจัยที่ต้องเตรียมความพร้อมหลายด้าน ทั้งในด้านการแสวงหาข้อมูลทั้งจากภายในและภายนอก ตลอดจนการสรรหาโปรแกรม และผู้ให้บริการที่ตรงกับความต้องการขององค์กร ซึ่งปัจจุบันก็มีผู้จำหน่ายที่มีความชำนาญและมีศักยภาพในการให้บริการอยู่เป็นจำนวนมากที่จะเป็นทางเลือกให้ผู้ประกอบการ ตัดสินใจเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ตอบโจทย์ขององค์กรได้อย่างดีที่สุด


เขียนโดย สุขะวัฒ แซ่โง้ว (SG)


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น