วันอังคารที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2557

การบริหารเชิงกลยุทธ์สร้างได้..

"ถ้ามีความเชื่อว่าเราทำได้  เราก็จะทำได้"

           "คนเราสามารถทำอะไรให้ประสบความสำเร็จได้ทั้งนั้น 
ทั้งนี้เกิดจากการทื่ตนคิดเอาไว้แล้วว่าตนสามารถทำได้" เราอาจ
กล่าวได้ง่ายๆว่า ทัศนคติมีความสำคัญกว่าข้อเท็จจริงเพราะมนุษย์
สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้โดยการเปลี่ยนทัศนคติ การตระหนัก และนำมาพัฒนาใช้เพื่อเสริมสร้างกลยุทธ์ของบริษัทนั้น ซึ่งประเด็นเชิงกลยุทธ์มักมีผลกระทบต่อความก้าวหน้าในระยะยาวของบริษัทซึ่งจะขออธิบายในเรื่องการบริหารเชิงกลยุทธ์ว่าคืออะไร ต้องทำอย่างไร มีความสำคัญ และส่งผล กระทบต่อองค์กรอย่างไร

      การบริหารเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) คือ 
การวางแผนตัดสินใจ และสร้างกิจกรรมที่ก่อให้เกิดงาน ในการจัด
สร้างแผน และการปฏิบัติตามแผนที่ได้ออกแบบมา เพื่อให้เกิดผล
บรรลุตามวัตถุประสงค์ของบริษัท การบริหารเชิงกลยุทธ์ประกอบ
ด้วยงานตามหน้าที่ที่สำคัญ 9 ประการ

1. กำหนดพันธกิจของบริษัท ประกอบด้วยคำประกาศกว้างๆ เกี่ยวกับจุดมุ่งหมาย(Vision) ปรัชญา         (mission) และเป้าหมายของบริษัท (Goal)
2. ทำการวิเคราะห์เงื่อนไขภายใน และกำลังความสามารถของบริษัท
3. ประเมินสภาพแวดล้อมภายนอก สภาพแวดล้อมทั่วไป และสภาพแวดล้อมการแข่งขัน
4. วิเคราะห์ทางเลือกของบริษัท โดยจัดสรรทรัพยากรให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมภายนอก
5. ระบุทางเลือกที่ปรารถนาที่สุด โดยทำการประเมินแต่ละทางเลือกให้สอดคล้องกับภารกิจของบริษัท
6. ทำการคัดเลือกวัตถุประสงค์ระยะยาว และกลยุทธ์ใหญ่ (Grand Strategies) ที่จะบรรลุทางเลือก
    ที่ปรารถนามากที่สุดได้
7. พัฒนาวัตถุประสงค์ประจำปี (Annual objectives) และกลยุทธ์ระยะสั้นที่สอดคล้องกับ      
    วัตถุประสงค์ระยะยาว และกลยุทธ์ที่เลือกไว้แล้ว
8. นำเอากลยุทธ์ที่เลือกสรรไว้แล้วไปปฏิบัติ โดยวิธีการจัดสรรทรัพยากรตามงบประมาณที่วางไว้ ซึ่ง
    เน้นความเข้ากันได้ของงานตามหน้าที่ บุคลากร เทคโนโลยี และระบบการให้รางวัล
9. ทำการประเมินความสำเร็จของกระบวนการเชิงกลยุทธ์ในฐานะที่เป็นปัจจัยนำเข้า สำหรับการตัดสิน
    ใจในอนาคต


Credit : APC Arab Programmer's Company
             งานตามหน้าที่ทั้ง 9 ประการ แสดงให้เห็นว่าการ
   บริหารเชิงกลยุทธ์เกี่ยวข้องกับการวางแผน (Planing) 
   การกำกับ (Directing) การจัดองค์กร (Organizing) และ
   การควบคุม (Controlling) การตัดสินใจ และการปฏิบัติหน้าที่
   ที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ของบริษัท สำหรับกลยุทธ์ 
   (Strategies)ในความหมายของผู้จัดการแล้ว หมายถึงแผน 
   (Plans) ที่มีขนาดใหญ่และมุ่งเน้นอนาคต เพื่อให้บรรลุ
   วัตถุประสงค์ภายใต้สภาพแวดล้อม  ทางการแข่งขันทาง
   กลยุทธ์แม้ว่าแผนจะไม่มีรายละเอียดสำหรับการปฏิบัติใน
   อนาคตที่รัดกุมก็ตาม แต่แผนนี้ก็ให้กรอบแนวคิดสำหรับการ
   ตัดสินใจ การบริหารกลยุทธ์เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นว่า
   บริษัทได้ตระหนักเป็นอย่างดีว่า ควรจะแข่งอะไร กับใคร 
   อย่างไร เมื่อใด และที่ไหน

การสร้างกลยุทธ์ให้เกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องยาก หากสามารถสร้างทัศนคติที่ดี และทำความเข้าใจกับคนในองค์กร เพื่อให้เข้าใจและตระหนักถึงทิศทาง และเป้าหมายเดียวกันของทั้งองค์กร ในครั้งหน้าจะมาอธิบายถึงประโยชน์ และความเสี่ยงของการบริการเชิงกลยุทธ์ ที่จะส่งผลต่อบริษัท และองค์กรต่อไป
        

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น