วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

การจัดการทรัพยากรมนุษย์

      การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ  สังคมและการเมือง ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วต่อเนื่อง และเป็นไปอย่างสลับซับซ้อนเช้นในปัจจุบันนี้ องค์กรที่สามารถชาวงชิงความได้เปรียบทางการแข่งขันย่อมีโอกาสที่จะประสบความ สำเร็จได้ดีกว่า และปัจจัยแห่งความสำเร็จนั้นล้วนเป็นปัจจัยมาจากความรวดเร้วในการตอบสน อวความต้องการของลูกค้า (Speed) การมีนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์และบริการ (Innovation) ความสามารถในการลดต้นทุนให้ต่ำ (Low Cost) ความสามารถในการปรับตัว (Adaptability) และการมีพนักงานที่มีทักษะในการปฏิบัติงานและเรียนรู้ ซึ่งปัจจัยแห่งความสำเร็จเหล่านั้นล้วนเกิดจาก ความรู้และทักษะทีึ่มีอยู่ในตัวบุคคลากรขององค์กรทั้งสิ้น อาจกล่าวได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในองค์กร ล้วนเกิดจากการกระทำของคน ธุรกิจจะประสบความสำเร็จหรือไม่นั้น แข่งขันที่คน คนจึงเป็นทรัพยากรที่มีค่ายิ่งต่อการบริหาร และการสร้างคุณค่า (Value Creation) ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กร 

      องค์กรจะไม่สามารถบรรลุผลสำเร็จได้เลยหากขาดความพร้อม    ของปัจจัยด้านทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรัพยากรมนุษย์ที่มี  คุณภาพ มีความรู้ (Knowledge) มีทักษะ (Skill) มีพฤติกรรม และความ  สามารถที่เหมาะเจาะกับสักษณะงาน ที่มีทัศนคติที่ดี และมีความพึงพอใจ  ในงาน (Job Satisfaction) มีความรักและผูกพันต่อองค์กร    (Engagement) คุณสมบัติเหล่านี้ล้วนเป็นคุณสมบัติของทรัพยากร  มนุษย์ที่ก่อให้เกิดสมรรถนะ หรือขีดความสามารถที่โดดเด่น    (Competency Human Resource)  และเป็นที่ต้องการของทุกองค์กร

ดังนั้น การจัดการเพื่อให้เกิด Competency Human Resource  จึงเป็นจุดมุ่งหมายของทุกองค์กร และโดยเฉพาะ Competency Human  Resource ที่เก่งมากๆ หรือเก่งเป็นเลิศที่เรียกว่า "Talent" นั้นร จำเป็นที่  องค์กรต้องมี และรักษษบุคคลากรเหล่นี้เอาไว้ในองค์กรให้ยาวนาน จะเห็นว่าองค์กรที่ติดอันดับหนึ่งในห้าร้อยในการจัดอันดับของนิตยสารชั้นนำ ระดับโลกนั้น ล้วนมีแต่คนเก่งๆ และองค์กรมรการจัดการที่ดี  (Talent Staff and Quality of Management) ทั้งสิ้น

          
         การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร นอกจากนี้จะเป็นหน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้บังคับบัญชาตามสายงานต่างๆ ที่จะต้องดูและพนักงานของตนแล้วเกือบทุกองค์กร ในปัจจุบันยังได้มีการจัดตั้งแผนกทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Department) ขึ้นมาเป็นหน่วยงานกลาง ดูแลการจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยประสานงานกับฝ่ายปฏิบัติการ (Line) บทบาทของแผนกทรัพยากรมนุษย์ เริ่มจากการเป็นหน่วยงานที่ให้การสนับสนุน (Supporting Unit) ต่อเนื่องมาจนเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทในการสร้างประำสิทธิผลสูงสุดให้เกิดกับ องค์กร โดยเฉพาะยุคที่เศรษฐกิจวิกฤตที่ทุกหน่วยงานต้องช่วยกันสร้างกำไรให้กับ บริษัท แผนกทรัพยากรมนุษย์ก็ต้องเปลี่ยนภาพลักษณ์ใหม่มิใช่เป็นเพียงหน่วยงานที่คอ ยอยู่เบื้้องหลังอีกต่อไป แต่ต้องเปลี่ยนภาพลักษณ์ใหม่ที่จะก้าวขึ้นมาเคียงบ่าเคียงไหล่กับผู้บริหาร อื่น ในการกำหนดกลยุทธ์ขององค์กร ร่วมวางแผนกลุยุทธ์ และเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น