วันพุธที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2553

Doublepine Software


 
Double Pine Software ERP  เพื่อการวิเคราะห์เจาะลึกข้อมูลสำหรับผู้บริหาร
  
version MAC-5 Construction วิเคราะห์กำไรขาดทุนของโครงการได้อย่างแม่นยำ
คุณสมบัติเด่น (โปรแกรมบัญชีรับเหมา)
           - ระบบ BOQ ของโครงการ เพื่อวิเคราะห์หาต้นทุนโครงการ
           - ระบบ Cost Center ของแต่ละโครงการและเฟสทั้งระบบใหญ่ วิเคราะห์ได้ทั้งปริมาณ
             สินค้า ยอดเงินและเปรียบเทียบกับงบประมาณ
           - ระบบเตือนการขอซื้อเกินงบประมาณที่ตั้งไว้
           - ระบบวิเคราะห์กำไรขาดทุนต่อโครงการ ได้ทุกค่าใช้จ่ายและรายได้ รวมถึงยอดหนี้ค้าง
             ทั้งด้านรับและจ่าย

Version MAC-5 MRP วางแผนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติเด่น (โปรแกรมบัญชีอุตสาหกรรมผลิต)
           - ระบบสูตรการผลิตลึก 8 ระดับ รองรับวัตถุดิบ WIP QC จนถึงสำเร็จรูป
           - คำนวณปริมาณวัตถุดิบที่ต้องการในการผลิตลึกถึงระดับสุดท้ายและ   เสนอสินค้า
             ควรสั่งซื้อเพิ่มให้อัตโนมัติ
           - ระบบ Forecast สินค้าเพื่อเตรียมผลิตในแต่ละ Job สามารถตรวจสอบวัตถุดิบที่
             ต้องการตามสูตรการผลิตได้
           - ต้นทุนสินค้า สามารถแยกตาม Lot ตามคลังให้ข้อมูลแบบ Realtime

Version MAC-5 Steel ผลิต / ซื้อ / ขายเหล็กได้อย่างสมบูรณ์แบบ
คุณสมบัติเด่น (โปรแกรมบัญชีธุรกิจเหล็ก)
           -  ระบบหน่วยนับคู่ขนาน คือบันทึกได้ทั้งหน่วยนับเส้นและหน่วยนับกิโลกรัม
              พร้อม ๆ กัน
            -  รองรับการตั้งหน่วยนับเหล็กทุกชนิด เช่น เหล็กแผ่น, เหล็กเส้น, เหล็กท่อน,
              เหล็กม้วน หรือเหล็ก Coil เป็นต้น
            - รายงานแสดงผล 2 หน่วยนับ ทั้งระบบ ง่ายต่อการตรวจสอบและซื้อขายผลิต
              ทุกขั้นตอน

Version MAC-5 Tradeing ต้นทุนสมบูรณ์แบบ เจาะลึกทุกรายละเอียดการขาย
คุณสมบัติเด่น (โปรแกรมบัญชีธุรกิจนำเข้าส่งออก)
            - รองรับการขายทุกประเภทไม่ว่าจะเป็น สด, ปลีก, เชื่อ, นำเข้า-ส่่งออก หรือ
              เชื่อมต่อข้อมูลกับโปรแกรม POS
            - ระบบบันทึกค่าใช้จ่ายส่วนเพิ่มย้อนหลังเข้าเป็นต้นทุนได้อย่างครบถ้วน
              เช่นค่า Freight, Shipping,   Insurance เป็นต้น
            - รองรับการขายทั้งแบบปกติ, ขายเป็น Set, ขายแบบระบุ Serial สินค้า
              หรือแบบมีระบบ Barcode
            - การทำงานแบบหลายสาขา, หลายแผนก วิเคราะห์งบการเงินหรือยื่นภาษีแบบรวม
              หรือแยกสาขาได้


Version MAC-5 Wooden ครบถ้วนทุกความต้องการของธุรกิจไม้
คุณสมบัติเด่น (โปรแกรมบัญชีธุรกิจไม้แปลรูป)
            - คำนวณปริมาตรไม้โดยอัตโนมัติ เมื่อบันทึกจำนวนท่อนที่รับเข้า และเบิกออก
            - พิมพ์แบบฟอร์มต่าง ๆ เช่น ใบส่งสินค้า ใบกำกับภาษี รวมถึงฟอร์มส่งออก
              ที่แสดงปริมาตรและ   ราคาขาย เป็นลูกบาศก์เมตร
            - กำหนดปริมาณคิวฟุต/ตัน สำหรับไม้แปรรูปแต่ละประเภท พร้อมทั้งคำนวณ
              ปริมาณไม้ท่อนใช้ไปให้   ทันทีที่รับไม้แปรรูปสด ทำให้ทราบต้นทุนของไม้แปรรูป
              แต่ละขนาดได้ทันที
            - รายงานวิเคราะห์ข้อมูลในระบบต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องทั้งจำนวนท่อนและปริมาตร


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 02-7193808 #711-718
หรือ http://www.doublepine.co.th/ / mp.dp@doublepine.co.th

2 ความคิดเห็น: